สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)


:: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ ::

:: คำสั่ง-ประกาศสภา ::

:: ข่าวสำนักปลัด ::
  
  :: ข่าวกองช่าง ::

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ e-GP

   
   


  • แบบ ดร.01 - แบบคำร้องขอลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบ ดร.02 - แบบรับรองสถานะครัวเรือนอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบ ดร.06 - แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับเงินเด็กแรกเกิด  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบ ดร.07 - หนังสือขอสละสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบ ศผส 01-02 แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบคำร้องทั่วไป  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • หนังสือมอบอำนาจในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ( 26 มิ.ย. 2566)

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานกีฬา และนันทนาการ ของเทศบาลตำบลดงเจน  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • ฐานข้อมูลบุคคลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลดงเจน  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • ทะเบียนชมรมกีฬาในเขตเทศบาลตำบลดงเจน  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สถานปฏิบัติธรรมวัดสันกู่บัวบก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • เอกสารประกอบการพิจารณา การจัดงานประเพณีสําคัญในท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตําบลดงเจน  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • เอกสารประกอบการพิจารณา การจัดงานประเพณีสําคัญในท้องถิ่น พื้นที่เทศบาลตําบลดงเจน  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แผ่นพับภูมิปัญญาท้องถิ่น  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • แผ่นพับแหล่งท่องเที่ยว สถานปฏิบัติธรรมวัดสันกู่บัวบก ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  ( 26 มิ.ย. 2566)
  • 

   
   footer
   Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com