สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ::
 1.  ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
 2.  ผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนของแผนป้องกันการทุจริต ปี 2565
 3.  แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565
 4.  รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 12 เดือนของปี 2563
 5.  รายงานติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต4ปี (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือนของปี 2563
 6.  ประกาศผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ 2561-2564
 7.  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต
 8.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2560-2564
 9.  มาตรการ กลไกในการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของเทศบาล
 10.  มาตราการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะ ประจำปี 2563
 11.  มาตรการจัดการในกรณีที่ตรวจพบ หรือได้รับแจ้ง หรือรับทราบ หรือกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เทศบาล
 12.  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 13.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานแผนป้องกันทุจริต
 14.  แผนปฏิบัติการป้องกาันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com