สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

ช่องทางการติดต่อ

                   สำนักงาน 054-422973 กด 0
  สายตรงนายกเทศมนตรี 054-422973 ต่อ 45
  สายตรงปลัดเทศบาล 054-422973 กด 23
  กองคลัง 054-422973 ต่อ 32
  ฝ่ายจัดเก็บรายได้ 054-422973 กด 35
  ฝ่ายการเงิน พัสดุ 054-422973 กด 34
  กองช่าง 054-422973 ต่อ 2, 3, 5
  กองสาธารณสุข 054-422973 ต่อ 62, 63 
  กองการศึกษา 054-422973 กด 51
  โทรสาร 054-422973 กด 6

footer