สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

ชื่อผู้ใหญ่บ้าน-ชื่อประธาน อสม.

 
หมู่ที่ / ตำบล ชื่อผู้ใหญ่บ้าน ชื่อประธาน อสม.
1/ดงเจน นายเฉลิม  ทิศสุกใส นางเนียม  วงค์ไชย
2/ดงเจน นายมี  ฟองคำ นายธนพล  พุทธวงค์
3/ดงเจน นายสุพัฒน์  วงศ์ชัย นางดวงใจ  พันธุ์เรืองฤทธิ์
4/ดงเจน นายเรียน  เย็นจิต นางยุพิน  สำราญใจ
5/ดงเจน นายประทีป  วางฐาน นางสาวนพคุณ  สิงห์แก้ว
8/ดงเจน นายณรงค์ฤทธิ์  สิงห์แก้ว นายเกรียงศักดิ์  สิงห์แก้ว
9/ดงเจน นายพิทักษ์  นามแก้ว นางนงคราญ  ปวงงาม
10/ดงเจน นายสุข  วงค์ไชย นางแสงเดือน  ฟองจำ
11/ดงเจน นายเวียงทอง  สอนใจ นางสาวสุภาพร  เดชะบุญ
12/ดงเจน นายอานนท์  ตันกูล นางกนกวรรณ  ตันกูล
13/ดงเจน นายธีรภัทร  ตันกูล นางศรีนวล  มณีศรี
16/ดงเจน นายนาวิน  วงศ์ไชย นางสาคร  จิตรตังการี
1/แม่อิง นายเงิน  ชอบจิต นางสุมาลี  จุมปา
2/แม่อิง นายอุดร  ตันกูล นายวิษณุ  วงค์ไชย
3/แม่อิง นายบัญชา  สุวรรณ นางสาวพรรษสรณ์  อินแถลง
7/แม่อิง นายบันเทิง  ชื่นวงศ์ นางสาวสายรุ้ง  พงษ์คำ
 

 

 

 

 

 

footer