สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 "(เฉพาะหมวด 9) การปกครองส่วนท้องถิ่น"
 2. พรบ. เทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม
 3. พรบ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542
 4. พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายฯ พ.ศ.2542
 5. พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
 6. พรบ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522
 7. พรบ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
 8. พรบ.เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
 9. พรบ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2534
 10. พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
 11. พรบ.สถานสินเชื่อท้องถิ่น พ.ศ.2518
 12. พรบ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ.2503
 13. พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
 14. พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
 15. หารือแนวทางปฏิบัติทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ เจ้าหน้าที่ พ.ศ.2536
 16. พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
 17. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
 18. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ.2541
 19. ระเบียบ ก.ท.ว่าด้วยการลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2535
 20. ระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนระหว่างลาของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2523
 21. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2554)
 22. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
 23. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทำขวัญข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2528(พร้อมแก้ไข โดย พ.ศ. 2541)
 24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
  ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541
  ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
 25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547
 26. พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2542
 27. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 28. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการนําเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่า ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑
 29. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (Synthesizer) ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561
 30. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง การย้าย การเช่าเครื่อง การใช้บริการ และการบำรุงรักษาโทรศัพท์ประจำบ้านพักในราชการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2541
 31. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้สมุดตรวจราชการ พ.ศ.2542
 32. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดำเนินเชิญเสด็จและการรับเสร็จในการเสด็จ พระราชดำเนินหรือเสร็จไปในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธีงานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะ หรืองานต้อนรับราชอาคันตุกะ ตลอดจนงานพิธีต่างๆ พ.ศ.2530
 33. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔
 34. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
 35. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
 36. การเทียบตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 37. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562
 38. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
 39. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 40. กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 41. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
 42. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
 43. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
 44. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561
 45. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
footer