สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. ::
 1.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561
 2.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย-ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 3.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาฯ พ.ศ. 2548
 4.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2563
 5.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ 3 พ.ศ. 2543
 6.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
 7.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน พ.ศ.2547
 8.  ระเบียบกระทรางการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง พ.ศ. 2560
 9.  พรบ.เลือกตั้ง พ.ศ. 2562
 10.  พรบ.เทศบาล ฉบับที่ 14
 11.  พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขถึงฉบับที่ 13
 12.  แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563
 13.  ประกาศหลักเกณฑ์และการปฏิบัติราชการพนักงานเทศบาล
 14.  คู่มือการปฏิบัติงาน อปท.
 15.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com