สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ประกาศแบบ สขร.1 ::
 1.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565
 2.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤาภาคม 2565
 3.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
 4.   แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
 5.   แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 6.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565
 7.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564
 8.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564
 9.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
 10.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
 11.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
 12.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2564
 13.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
 14.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
 15.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
 16.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
 17.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 18.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
 19.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
 20.  แบบ สขร.1 สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com