สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

 ร้องเรียน - ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน เลือกไฟล์ประกอบการร้องเรียน (ประเภทไฟล์ PNG , JPG , JPEG)


ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตเทศบาลตำบลดงเจน จ.พะเยา

  • ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ โดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน 297 หมู่ 13 ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 56000
  • ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยทำเป็นหนังสือส่งมาตามที่อยู่ในช่องทางที่ 1
  • ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนผ่านทาง Facebook : เทศบาลตำบลดงเจน Dongjen local
  • ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ https://dongjenlocal.go.th/index/corrupt.php
  • ช่องทางที่ 5 สายด่วนผู้บริหาร : นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน โทร 054-422973 กด 45