สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • วิสัยทัศน์

                  มุ่งพัฒนาเพื่อ “เป็นองค์การบริหารเทศบาลที่มีสมรรถนะสูงในการส่งเสริมท้องถิ่นให้เป็นกลไกในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน”

  • พันธกิจ
  1. พัฒนาตำบลดงเจนให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
  2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
  3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการของเทศบาลตำบลดงเจนให้สามารถส่งมอบบริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน
  • ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลดงเจน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ 8 เป้ าประสงค์ และ 14 กลยุทธ์

footer