สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: คำสั่ง/ประกาศสภา ::
 1.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
 2.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 3.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564
 4.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
 5.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564
 6.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖๔
 7.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
 8.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๔
 9.  รายงานการประชุม สภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
 10.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓
 11.  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
 12.  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
 13.  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
 14.  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
 15.  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
 16.  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลดงเจน สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
 17.  ประกาศสภาเทศบาลตำบลดงเจน กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2563
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com