สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

ประกาศ / คำสั่ง

  1. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงเจน
  2. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
  3. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาลตำบลดงเจน 2563
  4. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการเทศบาลตำบลดงเจน
  5. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดินในเทศบาลตำบลดงเจน
  6. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลดงเจน
  7. ประกาศเทศบาลตำบลดงเจน เรื่องการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ และการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

footer