สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: แผนดำเนินงาน ::
 1.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8
 2.  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
 3.  รายงานผลการติดตามและประเมิลผลแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 4.  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 5.  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
 6.  แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
 7.  แผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 8.  รายละเอียดการดำเนินงานประจำปี 564
 9.  แผนดำเนินงานประจำปี 2564
 10.  รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 11.  แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 12.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดงเจน (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 13.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 14.  แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 15.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 16.  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com