สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)

ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

           เทศบาลตำบลดงเจน เดิมมีชื่อว่า “ สุขาภิบาลตำบลดงเจน ” ได้ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 สิงหาคม 2536 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 110 ตอนที่ 116 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2536 สำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพะเยา ตั้งแต่ปี 2536 ถึงปี 2540 ปี เขตอำเภอเมืองพะเยา ได้แยกเขตการปกครองเป็นกิ่งอำเภอภูกามยาว มีตำบลในเขตปกครองจำนวน 3 เขต ตำบล คือ ตำบลดงเจน ตำบลแม่อิง ตำบลห้วยแก้ว วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เทศบาลตำบลดงเจนได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาล เป็น เทศบาลตำบลดงเจน ปัจจุบันกิ่งอำเภอภูกามยาวได้รับการเลื่อนฐานะเป็น อำเภอภูกามยาว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2550

ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

 1. ประเภทของการประกอบอาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ - อาชีพเกษตรกรรม 2,697 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 84.94 - อาชีพค้าขาย 260 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 8.38 - อาชีพรับราชการ 86 ครัวเรือน หรือประมาณ 2.77 - อาชีพอื่น ๆ 132 ครัวเรือน หรือประมาณร้อยละ 4.26
 2. รายได้เฉลี่ยต่อปีโดยประมาณ 15,000 บาท/คน / ปี

2. การเกษตรกรรม

 1. ลักษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรม - การทำนาร้อยละ 80 - การทำไร่ทำสวนร้อยละ 10 - การประมงและการเลี้ยงสัตว์ร้อยละ 10
 2. จำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 2,697 ครัวเรือน
 3. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญคือข้าว

3 . การพาณิชยกรรมและบริการ

 1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม - มีสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่จำนวน 1 แห่ง - มีสถานที่บริการน้ำมันเชื้อเพลิง (ปั๊มหลอดจำนวน 7 แห่ง) - กิจการร้านค้าจำนวน 120 ร้าน - ตลาดเอกชนจำนวน 5 แห่ง
 2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์ คือ โรงฆ่าสัตว์จำนวน 1 แห่ง
 3. สถานประกอบการด้านบริการ คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (สาขาย่อย) จำนวน 1 แห่ง

ด้านสังคมในเขตเทศบาลตำบลดงเจน

           เทศบาลตำบลดงเจน มีจำนวนประชากร 8,950 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 เมษายน 2550) เป็นชาย 4,296 คน หญิง 4,564 คน ความหนาแน่นโดยเฉลี่ยประมาณ 811 คน/ตร.กม. เทศบาลตำบลดงเจนประกอบด้วย ตำบลสองตำบล คือ ตำบลดงเจนบางส่วน และตำบล แม่อิงบางส่วน แบ่งเป็น 16 ชุมชน คือ ตำบลดงเจนบางส่วน ดังนี้

 1. บ้านกว้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลดงเจน
 2. บ้านสันป้าสัก หมู่ที่ 2 ตำบลดงเจน
 3. บ้านกว้านใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลดงเจน
 4. บ้านกว้านเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลดงเจน
 5. บ้านเจน หมู่ที่ 5 ตำบลดงเจน
 6. บ้านเจน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเจน
 7. บ้านสันป่ากอก หมู่ที่ 9 ตำบลดงเจน
 8. บ้านเชียงหมั้น หมู่ที่ 10 ตำบลดงเจน
 9. บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 11 ตำบลดงเจน
 10. บ้านกว้านใต้ร่วมใจ หมู่ที่ 12 ตำบลดงเจน
 11. บ้านกว้านสันติสุข หมู่ที่ 13 ตำบลดงเจน
 12. บ้านเจน หมู่ที่ 16 ตำบลดงเจน

ตำบลแม่อิงบางส่วน

 1. บ้านท่าร้อง หมู่ที่ 1 ตำบลแม่อิง
 2. บ้านแม่อิงหลวง หมู่ที่ 2 ตำบลแม่อิง
 3. บ้านสันต้นตุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่อิง
 4. บ้านแม่อิงสันกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง

footer