สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ลงพื้นที่เพื่อดูแลและติดตามการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP (3 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 3กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:00น. งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงเจน ลงพื้นที่ร่วมกับ ประธานอสม.ตำบลดงเจน, ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลดงเจน ,ประธานอาสาพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลดงเจน ซึ่งทีมพี่เลี้ยง ของศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อดูแลและติดตามการพัฒนากลุ่มครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP จำนวน10ครัวเรือน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 8 บ้านเจน ตำบลดงเจน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนครัวเรือนและนำไปสู่ความพอเพียงและยั่งยืน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 89

ภาพกิจกรรมรวม