สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมเชิงปฏิบัติการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ขนาดครัวเรือน หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อิง (9 เม.ย. 2564)
ภาพข่าว

วันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 08.30-16.30 น. เทศบาลตำบลดงเจนร่วมกับพลังงานจังหวัดพะเยาร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำเตาเศรษฐกิจประยุกต์ขนาดครัวเรือน ของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพ (กลุ่มข้าวเกรียบไร้สาร) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่อเง ณ ท่ี่ทำการกลุ่มหมู่ 7 ตำบลแม่อิง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 172

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม