สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (30 มี.ค. 2565)
ภาพข่าว
ภาพกิจกรรมรวม