สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 2/2565 การซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถพยาบาลฉุกเฉิน) (24 มี.ค. 2565)