สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: งานแผนพัฒนาท้องถิ่น ::
 1.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
 2.  แผนพัฒนาท้องถิ่น-61-65
 3.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65
 4.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 5.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
 6.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 7.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
 8.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 9.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
 10.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 11.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
 12.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
 13.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
 14.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 15.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
 16.  แผนพัฒนาเทศบาล 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
 17.  บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
 18.  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ฉบับที่ 1
 19.  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ฉบับที่ 2
 20.  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ฉบับที่ 3
 21.  แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น 61-65 ฉบับที่ 4
 22.  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) แก้ไข ฉบับที่ 5
footer
Copyright©2020 dongjenlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com