สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โรงน้ำดื่มเย็นจิตให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม (11 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลดงเจน ขอขอบพระคุณ โรงน้ำดื่มเย็นจิต ที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนน้ำดื่ม แก่ผู้เข้าร่วมงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม ตามโครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาฝีมือและผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่หมู่บ้านโอทอปนวัตวิถี และพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ( ศพอส.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 22

ภาพกิจกรรมรวม