สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม (4 ก.ค. 2565)
ภาพข่าว

วัน จันทร์ ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน มอบหมายให้นางณัฐธิดา วงศ์ไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน กล่าวปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกในเด็กปฐมวัยโดยครอบครัวมีส่วนร่วม ( Preschool Parenting Program : Triple - P ) ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจัดกิจกรรมมาทั้งหมด 4 ครั้ง โดยมีนางดวงทิพย์ ชาวเหนือ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดงเจน นายอนุทิน แก้วเทพ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมกับ ผู้ปกครองและเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชียงหมั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงเจน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูกามยาว โรงพยาบาลภูกามยาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์สุขภาพจิตที่1 และสถานบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัยที่1 กรมอนามัย ณ วัดเชียงหมั้น บ้านกว้านสันติสุข ม. 13 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 23

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม