สำนักงานเทศบาลตำบลดงเจน (Dongjen Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมประชาคมท้องถิ่น (3 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565เวลา 13.30 น. นายวุฒิชัย รูปศิริ นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในเขตพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดงเจน ร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และแก้ไขปัญหา และนำแผนพัฒนาชุมชนมาประกอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ 2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8 ของเทศบาลตำบลดงเจน เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีระยะเวลา 5 ปี มีความสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งพัฒนาปฏิบัติราชการประจำปี ตลอดจนสามารถบูรณาการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงเจน

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 190

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม